W związku z koniecznością wyboru przedstawicieli roczników i przygotowaniem list osób uprawnionych do głosowania informujemy, że nastąpiła zmiana dotycząca terminu.  Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Klubu odbędzie się w dniu 15.06.2021 roku w Nowej Hali MOSiR Zgierz przy ulicy Wschodniej 2.

W pierwszym terminie o godzinie 19:00

W drugim terminie o godzinie 19:20

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków (prezes Dariusz Pawlikowski)
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
 4. Zatwierdzenie Porządku Obrad
 5. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Członków
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy
 8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
 9. Dyskusja
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczo - wyborczy
 11. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Klubu na okres 2021-2025
 12. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2025
 13. Pytania do kandydatów zgłoszonych do wyboru na kadencję 2021-2025
 14. Wybór nowych władz Klubu
 15. Wolne wnioski
 16. Zamknięcie obrad

za Zarząd prezes Dariusz Pawlikowski

 

Dla zainteresowanych do zapoznania Statut Klubu MKP Boruta Zgierz

WSPIERAJĄ NAS

POLECAMY